GREEN GRAY Red

مذاکره با شهرداری بیرجند

مذاکره با شهرداری بیرجند

مذاکرات اولیه با شهرداری بیرجند انجام گرفته شد .

پروژه های برجسته

 
قرارداد الکترو کمپوست با شهرداری منطقه 13 تهران بسته و دستگاه در محل مستقر شد.